SEMI OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共13条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao DG;  Jiang DS;  Zhu JJ;  Liu ZS;  Wang H;  Zhang SM;  Wang YT;  Yang H;  Zhao DG Chinese Acad Sci Inst Semicond State Key Lab Integrated Optoelect POB 912 Beijing 100083 Peoples R China. E-mail Address: dgzhao@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(203Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1314/438  |  提交时间:2010/03/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chang K;  Jiang DS;  Xia JB;  Chang, K, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, NLSM, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(58Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:810/309  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu SL;  Wang JN;  Huang JS;  Bian LF;  Jiang DS;  Yang CL;  Dai JM;  Ge WK;  Wang YQ;  Zhang JY;  Shen DZ;  Lu SL,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,State Key Lab Superlattices & Microstruct,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:968/306  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Bian LF;  Jiang DS;  Lu SL;  Huang JS;  Chang K;  Li LH;  Harmand JC;  Bian LF,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,State Key Lab Superlattices & Microstruct,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(176Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:880/268  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jia R;  Jiang DS;  Liu HY;  Wei YQ;  Xu B;  Wang ZG;  Jia R,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(156Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:904/377  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang XG;  Jiang DS;  Sun BQ;  Bian LF;  Pan Z;  Li LH;  Wu RH;  Liang XG,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(137Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1212/315  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu SL;  Jiang DS;  Jia R;  An L;  Bian LF;  Liang XG;  Ma BS;  Sun BQ;  Lu SL,Univ New S Wales,Dept Phys,Sydney,NSW,Australia.
Adobe PDF(215Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:955/308  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang HL;  Feng SL;  Yang FH;  Sun BQ;  Jiang DS;  Wang HL,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(212Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:748/198  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun BQ;  Jiang DS;  Luo XD;  Xu ZY;  Pan Z;  Li LH;  Wu RH;  Sun BQ,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(56Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:873/352  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 会议论文
作者:  Yu GH;  Fan XW;  Guan ZP;  Zhang JY;  Zhao XW;  Shen DZ;  Zheng ZH;  Yang BJ;  Jiang DS;  Chen YB;  Zhu ZM;  Yu GH Chinese Acad Sci Lab Excited State Proc Changchun 130021 Peoples R China.
Adobe PDF(134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:977/239  |  提交时间:2010/11/15