SEMI OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Yuan HR;  Lu DC;  Liu XL;  Han PD;  Wang XH;  Wang D;  Lu DC Chinese Acad Sci Inst Semicond Lab Semicond Mat Sci POB 912 Beijing 100083 Peoples R China.
Adobe PDF(302Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1018/179  |  提交时间:2010/10/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang H;  Zheng LX;  Li JB;  Wang XJ;  Xu DP;  Wang YT;  Hu XW;  Han PD;  Yang H,Chinese Acad Sci,Natl Res Ctr Optoelect Technol,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(118Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1244/678  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Deng YM;  Lu ZD;  Xu ZY;  Chen ZG;  Zheng HZ;  Han PD;  Wang FL;  Duan XF;  Wang ZM Chinese Acad Sci Inst Semicond Natl Lab Superlattices & Microstruct Beijing 100083 Peoples R China.
Adobe PDF(2139Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:837/149  |  提交时间:2010/11/15
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Lu ZD;  Xu ZY;  Chen ZG;  Zheng HZ;  Wang FL;  Gao M;  Han PD;  Duan XF;  Wang ZM Chinese Acad Sci Inst Semicond Natl Lab Superlattices & Microstruct Beijing 100083 Peoples R China.
Adobe PDF(2906Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:853/171  |  提交时间:2010/11/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Deng YM;  Lu ZD;  Xu ZY;  Chen ZG;  Zheng HZ;  Han PD;  Wang FL;  Duan XF;  Wang ZM,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(2354Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:895/187  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Lu ZD;  Xu ZY;  Chen ZG;  Zheng HZ;  Wang FL;  Gao M;  Han PD;  Duan XF;  Wang ZM,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(2654Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:729/168  |  提交时间:2010/08/12