SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共162条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang L(张磊);  Ji RQ(冀瑞强);  Tian YH(田永辉);  Yang L(杨林);  Zhou P(周平);  Lu YY(卢洋洋);  Zhu WW(朱巍巍);  Liu YL(刘育梁);  Jia LX(贾连希);  Fang Q(方青);  Yu MB(余明斌)
Adobe PDF(1968Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2519/632  |  提交时间:2011/03/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang L(张磊);  Ji RQ(冀瑞强);  Jia LX(贾连希);  Yang L(杨林);  Zhou P(周平);  Tian YH(田永辉);  Chen P(陈平);  Lu YY(卢洋洋);  Jiang ZY(姜震宇);  Liu YL(刘育梁);  Fang Q(方青);  Yu MB(余明斌)
Adobe PDF(543Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1680/499  |  提交时间:2010/06/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang W (Zhang W.);  Wang LJ (Wang L. J.);  Zhang JC (Zhang J. C.);  Zhang QD (Zhang Q. D.);  Li L (Li L.);  Liu JQ (Liu J. Q.);  Liu FQ (Liu F. Q.);  Wang ZG (Wang Z. G.);  Zhang, W, Chinese Acad Sci, Key Lab Semicond Mat Sci, Inst Semicond, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: ljwang@semi.ac.cn
Adobe PDF(594Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1194/469  |  提交时间:2010/10/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang QD (Zhang Quande);  Liu FQ (Liu Feng-Qi);  Zhang W (Zhang Wei);  Lu QY (Lu Quanyong);  Wang LJ (Wang Lijun);  Li L (Li Lu);  Wang ZG (Wang Zhanguo);  Liu, FQ, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: fqliu@semi.ac.cn
Adobe PDF(343Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1266/368  |  提交时间:2010/04/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xia JB (Xia Jianbai)
Adobe PDF(867Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:793/158  |  提交时间:2010/04/13
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang XY (Zhang Xinyu);  Li H (Li Hui);  Liu K (Liu Kan);  Luo J (Luo Jun);  Xie CS (Xie Changsheng);  Ji A (Ji An);  Zhang TX (Zhang Tianxu);  Zhang, XY, Huazhong Univ Sci & Technol, Wuhan Natl Lab Optoelect, Wuhan 430074, Hubei Province, Peoples R China. 电子邮箱地址: x_yzhang@yahoo.com.cn
Adobe PDF(909Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1183/390  |  提交时间:2010/11/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Jiayong;  Wang Xiaofeng;  Wang Xiaodong;  Ma Huili;  Cheng Kaifang;  Fan Zhongchao;  Li Yan;  Ji An;  Yang Fuhua
Adobe PDF(1126Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1536/477  |  提交时间:2010/06/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiong B;  Zhang SB;  Guo L;  Zhang L;  Lin XC;  Li JM;  Xiong, B, Chinese Acad Sci, Lab All Solid State Light Sources, Inst Semicond, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: xiongbo@semi.ac.cn
Adobe PDF(694Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1478/425  |  提交时间:2010/04/05
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun LL;  Yan FW;  Zhang HX;  Wang JX;  Zeng YP;  Wang GH;  Li JM;  Sun, LL, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Semicond Lighting Technol Res & Dev Ctr, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: lilisuny@sohu.com
Adobe PDF(387Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:986/330  |  提交时间:2010/04/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang J;  Cai LK;  Bai WL;  Xu Y;  Song GF;  Song, GF, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: sgf@semi.ac.cn
Adobe PDF(503Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1055/476  |  提交时间:2010/04/04