SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共15560条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 学位论文
作者:  张保
Adobe PDF(5558Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/6  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiang Chen;  Yun Zhang;  Jianchang Yan;  Yanan Guo;  Shuo Zhang;  Junxi Wang;  Jinmin Li
Adobe PDF(1605Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shuzhen Zou;  Han Chen;  Haijuan Yu;  Jing Sun;  Pengfei Zhao;  Xuechun Lin
Adobe PDF(793Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei-fang Zhao;  Hua Yu;  Meng-zhou Liao;  Ling Zhang;  Shu-zhen Zou;  Hai-juan Yu;  Chao-jian He;  Jing-yuan Zhang;  Guang-yu Zhang;  Xue-chun Lin
Adobe PDF(999Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhiyan Zhang;  Jingyuan Zhang;  Yibo Wang;  Hao Liang;  Yannan Liu;  Shusen Zhao;  Xinyang Li;  Xuechun Lin
Adobe PDF(3193Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ke-Jian Cui;  Cai-Zhen Zhu;  Huan Zhang;  Qin Xuan;  Wei-Zhi Zou;  Zhi-Yan Zhang;  Xue-Chun Lin;  Ning Zhao;  Jian Xu
Adobe PDF(1668Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIANDAN YUAN;  LING ZHANG;  ZHANGGUI HU;  YANNAN LIU;  ZHIYAN ZHANG;  HAIJUAN YU;  PENG WU;  LIRONG WANG;  WEIFANG ZHAO;  YIBO WANG;  PENGFEI ZHAO;  JINSONG WANG;  XUECHUN LIN
Adobe PDF(747Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  YaoyaoQi;  HaijuanYu;  JingyuanZhang;  LingZhang;  ChaojianHe;  XuechunLin
Adobe PDF(868Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yaoyao Qi;  Haijuan Yu;  Jingyuan Zhang;  Shuzhen Zou;  Ling Zhang;  Chaojian He;  Zhangwang Miao;  Xuechun Lin
Adobe PDF(1777Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jinxiang Fu;  Jingyuan Zhang;  Hao Liang;  Yibo Wang;  Zhiyan Zhang;  Yannan Liu;  Xuechun Lin
Adobe PDF(891Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/1  |  提交时间:2018/11/30