SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Bo Li;  Tao Xing;  Mianzeng Zhong;  Le Huang;  Na Lei;  Jun Zhang;  Jingbo Li;  Zhongming Wei
Adobe PDF(1725Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:234/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiaoting Wang;  Yongtao Li;  Le Huang;  Xiang-Wei Jiang;  Lang Jiang;  Huanli Dong;  Zhongming Wei;  Jingbo Li;  Wenping Hu
Adobe PDF(3538Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan Wang;  Le Huang;  Bo Li;  Jimin Shang;  Congxin Xia;  Chao Fan;  Hui-Xiong Deng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(4338Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/4  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan Wang;  Wu-Xing Zhou;  Le Huang;  Congxin Xia;  Li-Ming Tang;  Hui-Xiong Deng;  Yongtao Li;  Ke-Qiu Chen;  Jingbo Li;  Zhongming Wei
Adobe PDF(3374Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:64/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin Zhang;  Yang Wei;  Fengrui Yao;  Dongqi Li;  He Ma;  Peng Lei;  Hehai Fang;  Xiaoyang Xiao;  Zhixing Lu;  Juehan Yang;  Jingbo Li;  Liying Jiao;  Weida Hu;  Kaihui Liu;  Kai Liu;  Peng Liu;  Qunqing Li;  Wei Lu;  Shoushan Fan;  Kaili Jiang
Adobe PDF(1262Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:78/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Le Huang;  Bo Li;  Mianzeng Zhong;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(2758Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/2  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jimin Shang;  Shuai Zhang;  Xuerui Cheng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(1107Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shuxian Cai;  Xingfang Liu;  Jianan Huang;  Zhonghua Liu
Adobe PDF(3445Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yanhan Yang;  Nan Tian;  Yongzhe Zhang;  Danmin Liu;  Dong Zhang;  Kai Chang;  Hui Yan
Adobe PDF(1204Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:76/2  |  提交时间:2018/05/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhan-Wei Shen;  Feng Zhang;  Sima Dimitrijev;  Ji-Sheng Han;  Guo-Guo Yan;  Zheng-Xin Wen;  Wan-Shun Zhao;  Lei Wang;  Xing-Fang Liu;  Guo-Sheng Sun;  Yi-Ping Zeng
Adobe PDF(1147Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/06/15