SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  GuanNan Wei;  Xing Dai;  Qi Feng;  WenGang Luo;  YiYang Li;  Kai Wang;  LiYao Zhang;  WenWu Pan;  ShuMin Wang;  ShenYuan Yang;  KaiYou Wang
Adobe PDF(1067Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:177/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yaoyao Sun;  GuoweiWang;  Xi Han;  Wei Xiang;  Dongwei Jiang;  Zhi Jiang;  Hongyue Hao;  Yuexi Lv;  Chunyan Guo;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(2035Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:58/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhi Wang;  Liwei Wang;  Yunfei En;  Xiang-Wei Jiang
Adobe PDF(1668Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhichuan Niu
Adobe PDF(40Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhanghui Chen;  Weile Jia;  Xiangwei Jiang;  Shu-Shen Li;  Lin-Wang Wang
Adobe PDF(1336Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Linlin Feng;  Huanli Dong;  Qingyuan Li;  Weigang Zhu;  Gege Qiu;  Shang Ding;  Yang Li;  Mikkel A. Christensen;  Christian R. Parker;  Zhongming Wei;  Mogens BrØdsted Nielsen;  Wenping Hu
Adobe PDF(3050Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/3  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qiang Gao;  Congxin Xia;  Wenqi Xiong;  Juan Du;  Tianxing Wang;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(2588Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:45/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wenqi Xiong;  Congxin Xia;  Juan Du;  Tianxing Wang;  Xu Zhao;  Yuting Peng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(1122Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:116/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Congxin Xia;  Qiang Gao;  Wenqi Xiong;  Juan Du;  Xu Zhao;  Tianxing Wang;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(3113Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:49/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Le Huang;  Lin Tao;  Kai Gong;  Yongtao Li;  Huafeng Dong;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(963Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:134/0  |  提交时间:2018/06/15