SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第71-80条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Juan Lu;  Zhi-Qiang Fan;  Jian Gong;  Xiang-Wei Jiang
Adobe PDF(8010Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Luo JW;  Li SS;  Sychugov I;  Pevere F;  Linnros J;  Zunger A.
Adobe PDF(199Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:47/3  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Siyang Li;  Lin Du;  Zhongming Wei;  Wenxing Wang
Adobe PDF(930Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/2  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Congxin Xia;  Juan Du;  Wenqi Xiong;  Yu Jia;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(1663Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:111/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wenqi Xiong;  Congxin Xia;  Juan Du;  Tianxing Wang;  Yuting Peng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(3864Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:102/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Congxin Xia;  Wenqi Xiong;  Juan Du;  Yuting Peng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(2903Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lili Wang;  Di Chen;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(3277Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:52/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ying Yu;  Guo-Wei Zha;  Xiang-Jun Shang;  Shuang Yang;  Ban-Quan Sun;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(5356Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ben Ma;  Ze-Sheng Chen;  Si-Hang Wei;  Xiang-Jun Shang;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(1666Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/2  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun Yaoyao;  Han Xi;  Hao Hongyue;  Jiang Dongwei;  Guo Chunyan;  Jiang Zhi;  Lv Yuexi;  Wang Guowei;  Xu Yingqiang;  Niu Zhichuan ⇑
Adobe PDF(1725Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/1  |  提交时间:2018/06/15