SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第41-50条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhi-Qiang Fan;  Xiang-Wei Jiang;  Jun-Wei Luo;  Li-Ying Jiao;  Ru Huang;  Shu-Shen Li;  Lin-Wang Wang
Adobe PDF(3390Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:72/2  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhi-Qiang Fan;  Wei-Yu Sun;  Xiang-Wei Jiang;  Jun-Wei Luo;  Shu-Shen Li
Adobe PDF(1686Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:55/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Mianzeng Zhong;  Shuai Zhang;  Le Huang;  Jingbi You;  Zhongming Wei;  Xinfeng Liu;  Jingbo Li
Adobe PDF(4626Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:63/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yun-Mei Li;  Xiaoying Zhou;  Yan-Yang Zhang;  Dong Zhang;  Kai Chang
Adobe PDF(1032Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:64/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiaoying Zhou;  Wen-Kai Lou;  Dong Zhang;  Fang Cheng;  Guanghui Zhou;  Kai Chang
Adobe PDF(557Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/4  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jian Ma;  Ping Shi;  Xuan Qian;  Yaxuan Shang;  Yang Ji
Adobe PDF(3016Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xuan Qian;  Jian Ma;  HaiQiao Ni;  ZhiChuan Niu;  Yang Ji
Adobe PDF(1224Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shu-Hui Zhang;  Wen Yang;  Kai Chang
Adobe PDF(5980Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cheng-Zhen Wang;  Liang Huang;  Kai Chang
Adobe PDF(2529Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:49/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lingjie Du;  Xinwei Li;  Wenkai Lou;  Gerard Sullivan;  Kai Chang;  Junichiro Kono;  Rui-Rui Du
Adobe PDF(1177Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:60/1  |  提交时间:2018/06/01