SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuexi Lyu;  Xi Han;  Yaoyao Sun;  Zhi Jiang;  Chunyan Guo;  Wei Xiang;  Yinan Dong;  Jie Cui;  Yuan Yao;  Dongwei Jiang;  Guowei Wang;  Yingqiang Xu
Adobe PDF(1177Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:75/3  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xi Han;  Dongwei Jiang;  Guowei Wang;  Hongyue Hao;  Yaoyao Sun;  Zhi Jiang;  Yuexi Lv;  Chunyan Guo;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(2233Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:56/6  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ruiting Hao;  Yang Ren;  Sijia Liu;  Jie Guo;  Guowei Wang;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(732Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:59/2  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ze-Sheng Chen;  Ben Ma;  Xiang-Jun Shang;  Hai-Qiao Ni;  Jin-Liang Wang;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(1608Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dongwei Jiang;  Xi Han;  Hongyue Hao;  Yaoyao Sun;  Zhi Jiang;  Yuexi Lv;  Chunyan Guo;  Guowei Wang;  Yingqiang Xu;  Yang Yu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(1790Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  LiangWang;  Deng-Bing Li;  Kanghua Li;  Chao Chen;  Hui-Xiong Deng;  Liang Gao;  Yang Zhao;  Fan Jiang;  Luying Li;  Feng Huang;  Yisu He;  Haisheng Song;  Guangda Niu;  Jiang Tang
Adobe PDF(1937Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:48/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiao-Xi Li;  Zhi-Qiang Fan;  Pei-Zhi Liu;  Mao-Lin Chen;  Xin Liu;  Chuan-Kun Jia;  Dong-Ming Sun;  Xiang-Wei Jiang;  Zheng Han;  Vincent Bouchiat;  Jun-Jie Guo;  Jian-Hao Chen;  Zhi-Dong Zhang
Adobe PDF(1689Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:131/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhi-Qiang Fan;  Wei-Yu Sun;  Xiang-Wei Jiang;  Zhen-Hua Zhang;  Xiao-Qing Deng;  Gui-Ping Tang;  Hai-Qing Xie;  Meng-Qiu Long
Adobe PDF(2369Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ji-Hui Yang;  Qinghong Yuan;  Huixiong Deng;  Su-Huai Wei;  Boris I. Yakobson
Adobe PDF(385Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhi-Qiang Fan;  Xiang-Wei Jiang;  Zhongming Wei;  Jun-Wei Luo;  Shu-Shen Li
Adobe PDF(1857Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/06/15