SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第21-30条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng Liang;  Degang Zhao;  Desheng Jiang;  Zongshun Liu;  Jianjun Zhu;  Ping Chen;  Jing Yang;  Wei Liu;  Xiang Li;  Shaungtao Liu;  Yao Xing;  Liqun Zhang;  Mo Li;  Jian Zhang
Adobe PDF(4185Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:407/0  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhaoxin Geng;  Xiong Zhang;  Zhiyuan Fan;  Xiaoqing Lv;  Yue Su;  Hongda Chen
Adobe PDF(5044Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:96/5  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhaoxin Geng;  Xiong Zhang;  Zhiyuan Fan;  Xiaoqing Lv;  Hongda Chen
Adobe PDF(4314Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:89/0  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xuhong Guo;  Weihua Pei;  Member,IEEE;  Yijun Wang;  Qi Gong;  He Zhang;  Xiao Xing;  Yuxing Xie;  Qiang Gui;  Hongda Chen
Adobe PDF(1106Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:105/2  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chuantong Cheng;  Beiju Huang;  Xurui Mao;  Zanyun Zhang;  Zan Zhang;  Zhaoxin Geng;  Ping Xue;  Hongda Chen
Adobe PDF(1106Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:108/1  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Bian Wu;  Xingfei Zhang;  Beiju Huang;  Yutong Zhao;  Chuantong Cheng;  Hongda Chen
Adobe PDF(3789Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:104/2  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhiyuan Fan;  Zhaoxin Geng;  Xiaoqin Lv;  Yue Su;  Yuping Yang;  Jian Liu;  Hongda Chen
Adobe PDF(4440Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:179/4  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  YONG-NAN SUN;  YANG ZOU;  GENG CHEN;  JIAN-SHUN TANG;  HAI-QIAO NI;  MI-FENG LI;  GUO-WEI ZHA;  ZHI-CHUAN NIU;  YONG-JIAN HAN;  CHUAN-FENG LI;  GUANG-CAN GUO
Adobe PDF(2614Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:41/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhi Jiang;  Xi Han;  Yao-Yao Sun;  Chun-Yan Guo;  Yue-Xi Lv;  Hong-Yue Hao;  Dong-Wei Jiang;  Guo-Wei Wang;  Ying-Qiang Xu;  Zhi-Chuan Niu
Adobe PDF(1081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ying Yu;  Yu-Ming Wei;  Jing Wang;  Jia-Hua Li;  Xiang-Jun Shang;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu;  Xue-Hua Wang;  Si-Yuan Yu
Adobe PDF(2424Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/0  |  提交时间:2018/06/15