SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIAOBIN HU;  XIN WEI
Adobe PDF(3149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhike Zhang;  Yu Liu;  Jinhua Bai;  Haiqing Yuan;  Zeping Zhao;  Jianguo Liu;  Ninghua Zhu;  Member,IEEE
Adobe PDF(730Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng Liang;  Degang Zhao;  Desheng Jiang;  Zongshun Liu;  Jianjun Zhu;  Ping Chen;  Jing Yang;  Wei Liu;  Xiang Li;  Shuangtao Liu;  Yao Xing;  Liqun Zhang;  Hui Yang;  Heng Long;  Mo Li
Adobe PDF(1042Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:439/3  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  SIZHU SHAO;  JIANFENG DING;  LINGCHEN ZHENG;  KAIHENG ZOU;  LEI ZHANG;  FAN ZHANG;  LIN YANG
Adobe PDF(3507Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:406/1  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  P. Chen;  D. G. Zhao;  D. S. Jiang;  H. Long;  M. Li;  J. Yang;  J. J. Zhu;  Z. S. Liu;  X. J. Li;  W. Liu;  X. Li;  F. Liang;  J. P. Liu;  B. S. Zhang;  H. Yang
Adobe PDF(5388Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:411/3  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  HAO JIA;  TING ZHOU;  LEI ZHANG;  JIANFENG DING;  XIN FU;  LIN YANG
Adobe PDF(3348Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:380/2  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  X. LI;  Z. S. LIU;  D. G. ZHAO;  D. S. JIANG;  P. CHEN;  J. J. ZHU;  J. YANG;  W. LIU;  X. G. HE;  X. J. LI;  F. LIANG;  S. T. LIU;  Y. XING;  L. Q. ZHANG;  M. LI;  J. ZHANG
Adobe PDF(723Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:463/0  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  HAO JIA;  LEI ZHANG;  JIANFENG DING;  LINGCHEN ZHENG;  CHEN YUAN;  LIN YANG
Adobe PDF(4406Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:368/2  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  LINGCHEN ZHENG;  JIANFENG DING;  SIZHU SHAO;  LEI ZHANG;  LIN YANG
Adobe PDF(1831Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:392/3  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  JIANFENG DING;  SIZHU SHAO;  LEI ZHANG;  XIN FU;  LIN YANG
Adobe PDF(2164Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:450/3  |  提交时间:2018/07/11