SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共447条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yingdong Tian;  Yun Zhang;  Jianchang Yan;  Xiang Chen;  Junxi Wang;  Jinmin Li
Adobe PDF(636Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:608/14  |  提交时间:2016/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yingdong Tian;  Jianchang Yan;  Yun Zhang;  Yonghui Zhang;  Xiang Chen;  Yanan Guo;  Junxi Wang;  Jinmin Li
Adobe PDF(2408Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:628/12  |  提交时间:2016/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  葛滨;  鲁华祥;  陈旭;  金敏
Adobe PDF(785Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:617/9  |  提交时间:2016/05/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuanyue Liu;  Paul Stradins;  Huixiong Deng;  Junwei Luo;  Su-Huai Wei
收藏  |  浏览/下载:84/0  |  提交时间:2017/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Junbin Li;  Xiaoguang Wu;  Guowei Wang;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu;  Xinhui Zhang
收藏  |  浏览/下载:120/1  |  提交时间:2017/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIAOQUAN LIU;  XINWEI WANG;  YAN ZHOU;  YULIANG LIU
收藏  |  浏览/下载:296/0  |  提交时间:2017/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Minpeng Xu;  Yijun Wang;  Masaki Nakanishi;  Yu-Te Wang;  Hongzhi Qi;  Tzyy-Ping Jung;  Dong Ming
Adobe PDF(2001Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:163/2  |  提交时间:2017/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xuhong Guo;  Weihua Pei;  Yijun Wang;  Yuanfang Chen;  He Zhang;  Xian Wu;  Xiaowei Yang;  Hongda Chen;  Yuanyuan Liu;  Ruicong Liu
Adobe PDF(2467Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:190/3  |  提交时间:2017/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yijun Wang;  Xiaogang Chen;  Xiaorong Gao;  Shangkai Gao
Adobe PDF(890Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:179/1  |  提交时间:2017/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yapeng Cao;  Sheng Gan;  Zhaoxin Geng;  Jian Liu;  Yuping Yang;  Qiaoling Bao;  Hongda Chen
Adobe PDF(1189Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:193/1  |  提交时间:2017/03/16