SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共544条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  zhenaigong;  Ping Ma;  Yonghui Zhang;  Enqing Guo;  Yingdong Tian;  Boting Liu;  Shikuan Guo;  Liang Shan;  Junxi Wang;  Jinmin Li
Adobe PDF(1074Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:787/85  |  提交时间:2015/06/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dalin Zhang, Gong Cheng, Jianquan Wang, Chunqian Zhang, Zhi Liu, Yuhua Zuo, Jun Zheng, Chunlai Xue, Chuanbo Li*, Buwen Cheng and Qiming Wang
Adobe PDF(1242Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:864/149  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  李迪
Adobe PDF(699Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:677/221  |  提交时间:2015/05/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guowei Zha, Xiangjun Shang, Dan Su, Ying Yu, Bin Wei, Li Wang, Mifeng Li, Lijuan Wang,Jianxing Xu, Haiqiao Ni, Yuan Ji, Baoquan Sun and Zhichuan Niu
Unknown(686Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1594/575  |  提交时间:2014/03/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Geng, C;  Wei, TB;  Wang, XQ;  Shen, DZ;  Hao, ZB;  Yan, QF
Adobe PDF(4481Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:439/21  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, B;  Huang, HT;  Liu, Z;  Chen, G;  Yu, G;  Luo, T;  Liao, L;  Chen, D;  Shen, GZ
Adobe PDF(201Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:485/115  |  提交时间:2015/03/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Xiaozhou;  Yang, Shengxue;  Yue, Qu;  Wu, Fengmin;  Li, Jingbo
收藏  |  浏览/下载:373/9  |  提交时间:2015/03/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Meng, XQ;  Chen, ZH;  Xia, QL;  Chen, Z;  Wu, FM;  Li, JB
收藏  |  浏览/下载:321/4  |  提交时间:2015/03/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tan, Furui;  Qu, Shengchun;  Jiang, Qiwei;  Liu, Junpeng;  Wang, Zhijie;  Li, Fumin;  Yue, Gentian;  Li, Shengjun;  Chen, Chong;  Zhang, Weifeng;  Wang, Zhanguo
收藏  |  浏览/下载:259/10  |  提交时间:2015/03/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, HT;  Jia, CH;  Xu, JK;  Chen, YH;  Chen, XW;  Zhang, WF
收藏  |  浏览/下载:229/4  |  提交时间:2015/04/02