SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kai Zhang;  Tao Luo;  Haoran Chen;  Zheng Lou;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2659Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:71/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jing Wang;  Ying Yu;  Yu-Ming Wei;  Shun-Fa Liu;  Juntao Li;  Zhang-Kai Zhou;  Zhi-Chuan Niu;  Si-Yuan Yu;  Xue-Hua Wang
Adobe PDF(2309Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zidong Zhang;  Juehan Yang;  Kai Zhang;  Shuai Chen;  Fuhong Mei;  Guozhen Shen
Adobe PDF(3922Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:64/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han Bi;  Xi Han;  Lu Liu;  Yunhao Zhao;  Xuebing Zhao;  Guowei Wang;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu;  Yi Shi;  Renchao Che
Adobe PDF(4975Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  La Li;  Zheng Lou;  Wei Han;  Di Chen;  Kai Jiang;  Guozhen Shen
Adobe PDF(2574Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:70/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhigang Song;  Sumanta Bose;  Weijun Fan;  Dao Hua Zhang;  Yan Yang Zhang;  Shu Shen Li
Adobe PDF(1005Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jun-Wei Luo;  Shu-Shen Li;  Zunger, Alex
Adobe PDF(483Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:34/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hongjuan Wang;  Genquan Han;  Xiangwei Jiang;  Yan Liu;  Chunfu Zhang;  Jincheng Zhang;  and Yue Hao
Adobe PDF(1435Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:43/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yue-Yang Liu;  Bo-Lin Li;  Shi-Zhang Chen;  Xiangwei Jiang;  Ke-Qiu Chen
Adobe PDF(1597Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:44/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Juan Lu;  Zhi-Qiang Fan;  Jian Gong;  Xiang-Wei Jiang
Adobe PDF(3280Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:100/0  |  提交时间:2018/06/15