SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共9576条,第51-60条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma Zhou;  Rui Zhang;  Jiangpeng Sun;  Wen-Kai Lou;  Dong Zhang;  Wen Yang;  Kai Chang
Adobe PDF(930Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhenhua Wu;  Liangzhong Lin;  Wen Yang;  D. Zhang;  C. Shen;  W. Lou;  H. Yin;  Kai Chang
Adobe PDF(1718Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:227/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Y. Jiang;  S. Thapa;  G. D. Sanders;  C. J. Stanton;  Q. Zhang;  J. Kono;  W. K. Lou;  K. Chang;  S. D. Hawkins;  J. F. Klem;  W. Pan;  D. Smirnov;  Z. Jiang
Adobe PDF(1072Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:161/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lingjie Du;  Tingxin Li;  Wenkai Lou;  Xingjun Wu;  Xiaoxue Liu;  Zhongdong Han;  Chi Zhang;  Gerard Sullivan;  Amal Ikhlassi;  Kai Chang;  Rui-Rui Du
Adobe PDF(1054Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:160/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Rui Zhang;  Zhenhua Wu;  X. J. Li;  Kai Chang
Adobe PDF(2168Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ludong Li;  Leilei Gu;  Zheng Lou;  Zhiyong Fan;  Guozhen Shen
Adobe PDF(7227Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/2  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shunfa Liu;  Yuming Wei;  Rongling Su;  Rongbin Su;  Ben Ma;  Zesheng Chen;  Haiqiao Ni;  Zhichuan Niu;  Ying Yu;  Yujia Wei;  Xuehua Wang;  Siyuan Yu
Adobe PDF(2081Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:116/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu-Ming Wei;  Ying Yu;  Jing Wang;  Lin Liu;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu;  Jun-Tao Li;  Xue-Hua Wang;  Si-Yuan Yu
Adobe PDF(2685Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ying Yu;  Jing Wang;  Yu-Ming Wei;  Zhang-Kai Zhou;  Hai-Qiao Ni;  Zhi-Chuan Niu;  Xue-Hua Wang;  Si-Yuan Yu
Adobe PDF(2406Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yunhao Zhao;  Lu Liu;  Renchao Che;  Han Bi;  Xi Han;  Xuebing Zhao;  Haiqiao Ni;  Yingqiang Xu;  Zhichuan Niu
Adobe PDF(3503Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/06/15