SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共711条,第81-90条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhou P (Zhou Ping);  Liu Y (Liu Yue);  Wang YT (Wang Yongtian);  Zhou, P, Beijing Inst Technol, Ctr Res Optoelect Informat Technol & Color Engn, Beijing 100081, Peoples R China. 电子邮箱地址: savagezp@hotmail.com
Adobe PDF(656Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1420/490  |  提交时间:2010/04/26
无权访问的条目 会议论文
作者:  Li ZY;  Zhu Y;  Zhou L;  Li YT;  Han WH;  Fan ZC;  Yu YD;  Yu JZ;  Li, ZY, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Integrated Optoelect, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(227Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1564/455  |  提交时间:2010/06/04
无权访问的条目 会议论文
作者:  Qin H (Qin Hong);  Wang SJ (Wang Shoujue);  Lu HX (Lu Huaxiang);  Chen XL (Chen Xinliang)
Adobe PDF(368Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1011/242  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Sun H (Sun Hui);  Jiang B (Jiang Bin);  Chen W (Chen Wei);  Zhou WJ (Zhou Wenjun);  Xing MX (Xing Minxin);  Liu AJ (Liu Anjin);  Zheng WH (Zheng Wanhua)
Adobe PDF(117Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1134/225  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Chen W (Chen Wei);  Xing MX (Xing Mingxin);  Zhou WJ (Zhou Wenjun);  Liu AJ (Liu Anjin);  Chen LH (Chen Lianghui);  Zheng WH (Zheng Wanhua)
Adobe PDF(226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1119/250  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Cheng YB (Cheng Yuanbing);  Pan JQ (Pan Jiaoqing);  Wang Y (Wang Yang);  Zhao LJ (Zhao Lingjuan);  Zhu HL (Zhu Hongliang);  Wang W (Wang Wei)
Adobe PDF(261Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1142/256  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Liu AJ (Liu Anjin);  Qu HW (Qu Hongwei);  Chen W (Chen Wei);  Xing MX (Xing Mingxin);  Zhou WJ (Zhou Wenjun);  Zheng WH (Zheng Wanhua)
Adobe PDF(183Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1318/451  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zheng WH (Zheng Wanhua);  Xing MX (Xing Mingxin);  Chen W (Chen Wei);  Zhou WJ (Zhou Wenjun);  Liu AJ (Liu Anjin);  Wang HL (Wang Hailing);  Chen LH (Chen Lianghui)
Adobe PDF(583Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1110/230  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang H;  Zhu HL;  Chen XF;  Li JS;  Wang LS;  Zhang W;  Wang W;  Wang, H, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(204Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1031/372  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Fan, MN;  Liang, M;  Guo, DB;  Yang, FH;  Wang, LC;  Wang, GH;  Li, JM;  Fan, MN, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Engn Res Ctr Semicond Lighting, Beijing 100083, Peoples R China.
收藏  |  浏览/下载:1069/0  |  提交时间:2010/03/09