SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共711条,第61-70条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Yan XZ (Yan Xiaozhou);  Kuang XF (Kuang Xiaofei);  Wu NJ (Wu Nanjian)
Adobe PDF(1137Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1769/677  |  提交时间:2010/04/26
无权访问的条目 会议论文
作者:  Yin XJ (Yin Xiaojie);  Wu YD (Wu Yuanda);  Hu XW (Hu Xiongwei);  Yin, XJ, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Optoelect Res & Dev Ctr, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(233Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1310/560  |  提交时间:2010/06/04
无权访问的条目 会议论文
作者:  Xiao JL (Xiao Jin-Long);  Yang YD (Yang Yue-De);  Huang YZ (Huang Yong-Zhen);  Xiao, JL, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Integrated Optoelect, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(687Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1411/561  |  提交时间:2010/04/26
无权访问的条目 会议论文
作者:  Du GX;  Babu MR;  Han XF;  Deng JJ;  Wang WZ;  Zhao JH;  Wang WD;  Tang JK;  Han, XF, Chinese Acad Sci, Inst Phys, Beijing Natl Lab Condensed Matter Phys, State Key Lab Magnetism, POB 603, Beijing 100080, Peoples R China.
Adobe PDF(329Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1683/441  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Ji HM;  Yang T;  Cao YL;  Ma WQ;  Cao Q;  Chen LH;  Yang, T, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(244Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1265/328  |  提交时间:2010/03/09
无权访问的条目 会议论文
作者:  Feng P (Feng Peng);  Li YL (Li Yunlong);  Wu NJ (Wu Nanjian);  Feng, P, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: nanjian@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(853Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1081/360  |  提交时间:2010/04/13
无权访问的条目 会议论文
作者:  Yan XZ (Yan Xiaozhou);  Kuang XF (Kuang Xiaofei);  Wu NJ (Wu Nanjian);  Yan, XZ, Chinese Acad Sci, State Key Lab Superlattices & Microstruct, Inst Semicond, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: nanjian@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(2055Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1518/730  |  提交时间:2010/04/13
无权访问的条目 会议论文
作者:  Lou WF (Lou Wenfeng);  Yan XZ (Yan Xiaozhou);  Geng ZQ (Geng Zhiqing);  Wu NJ (Wu Nanjian);  Lou, WF, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Superlattices & Microstruct, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: nanjian@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(5084Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1075/336  |  提交时间:2010/04/13
无权访问的条目 会议论文
作者:  Li YJ (Li Yuan-Jin);  Zhang WC (Zhang WanCheng);  Wu NJ (Wu Nan-Jian);  Li, YJ, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Superlattices & Microstruct, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail Address: nanjian@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(9352Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1281/355  |  提交时间:2010/04/13
无权访问的条目 会议论文
作者:  Jian HF (Jian Haifang);  Yi Y (Yi Yong);  Shi Y (Shi Yin);  Jian, HF, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(274Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1054/344  |  提交时间:2010/04/13