SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共711条,第41-50条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Shi MJ;  Zeng XB;  Liu SY;  Peng WB;  Xiao HB;  Liao XB;  Wang ZG;  Kong GL
Adobe PDF(157Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1194/358  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhang YX;  Zhao LJ;  Niu B;  Pan JQ;  Wang W
Adobe PDF(1781Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1189/326  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Ye N (Ye Nan);  Liu Y (Liu Yang);  Zhao LJ (Zhao Ling-Juan)
Adobe PDF(1470Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1437/463  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Liu DY (Liu DuanYang);  Xia JB (Xia JianBai);  Chang YC (Chang YiaChung);  Xia, JB, Inst Semicond, State Key Lab Superlattices & Microstruct, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: xiajb@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(45Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1164/334  |  提交时间:2010/11/01
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhang WT (Zhang Wentao);  Zhang FX (Zhang Faxiang);  Ma R (Ma Rui);  Li F (Li Fang);  Liu YL (Liu Yuliang)
Adobe PDF(9012Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1558/660  |  提交时间:2011/07/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  Cao YL (Cao Yu-Lian);  Xu PF (Xu Peng-fei);  Ji HM (Ji Hai-Ming);  Yang T (Yang Tao);  Chen LH (Chen Liang-Hui)
Adobe PDF(374Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1658/561  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Bai WL (Bai Wenli);  Gan QQ (Gan Qiaoqiang);  Song GF (Song Guofeng);  Bartoli F (Bartoli Filbert)
Adobe PDF(627Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1259/201  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhang Q (Zhang Qi);  Feng P (Feng Peng);  Zhou SH (Zhou Shenghua);  Geng ZQ (Geng Zhiqing);  Wu NJ (Wu Nanjian)
Adobe PDF(627Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1176/352  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Huang YZ (Huang Yong-Zhen);  Wang SJ (Wang Shi-Jiang);  Yang YD (Yang Yue-De);  Lin JD (Lin Jian-Dong);  Che KJ (Che Kai-Jun);  Xiao JL (Xiao Jin-Long);  Du Y (Du Yun)
Adobe PDF(146Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1022/228  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhang WT (Zhang Wentao);  Ma R (Ma Rui);  Sun BC (Sun Baochen);  Li F (Li Fang);  Liu YL (Liu Yuliang);  Du YL (Du Yanliang)
Adobe PDF(2192Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1088/116  |  提交时间:2011/07/14