SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共711条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Jiang XN (Jiang Xuena);  Liu YY (Liu Yangyang);  Wang SJ (Wang Shoujue)
Adobe PDF(1052Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1554/400  |  提交时间:2010/09/07
无权访问的条目 会议论文
作者:  Fu QY (Fu Qiuyu);  Zhang WC (Zhang Wancheng);  Lin QY (Lin Qingyu);  Wu NJ (Wu Nanjian);  Fu, QY, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Beijing 10083, Peoples R China
Adobe PDF(931Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1990/513  |  提交时间:2010/08/16
无权访问的条目 会议论文
作者:  Peng WB (Peng Wenbo);  Zeng XB (Zeng Xiangbo);  Liu SY (Liu Shiyong);  Xiao HB (Xiao Haibo);  Kong GL (Kong Guanglin);  Yu YD (Yu Yude);  Liao XB (Liao Xianbo)
Adobe PDF(735Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2111/686  |  提交时间:2010/08/16
无权访问的条目 会议论文
作者:  Jin P (Jin P.);  Lv XQ (Lv X. Q.);  Liu N (Liu N.);  Zhang ZY (Zhang Z. Y.);  Wang ZG (Wang Z. G.);  Wang, ZG, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: zgwang@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(141Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1187/330  |  提交时间:2010/11/01
无权访问的条目 会议论文
作者:  Gao Y (Gao Y.);  Zhang XW (Zhang X. W.);  Qu S (Qu S.);  You JB (You J. B.);  Yin ZG (Yin Z. G.);  Chen NF (Chen N. F.);  Zhang, XW, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: xwzhang@semi.ac.cn
Adobe PDF(567Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1289/410  |  提交时间:2010/11/01
无权访问的条目 会议论文
作者:  Lu QY (Lu Quan-Yong);  Liu FQ (Liu Feng-Qi);  Wang LJ (Wang Li-Jun);  Liu JQ (Liu Jun-Qi);  Li L (Li Lu);  Wang ZG (Wang Zhan-Guo)
Adobe PDF(3300Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1067/284  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang SJ (Wang Shi-Jiang);  Huang YZ (Huang Yong-Zhen);  Yang YD (Yang Yue-De);  Lin JD (Lin Jian-Dong);  Du Y (Du Yun);  Wang, SJ, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, State Key Lab Integrated Optoelect, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(543Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1182/336  |  提交时间:2010/12/05
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhao L (Zhao Lei);  An JM (An Junming);  Zhang JS (Zhang Jiashun);  Song SJ (Song Shijiao);  Wu YD (Wu Yuanda);  Hu XW (Hu Xiongwei)
Adobe PDF(353Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1403/470  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Xiao X (Xiao Xi);  Xu HH (Xu Haihua);  Hu YT (Hu Yingtao);  Zhou LA (Zhou Liang);  Xiong K (Xiong Kang);  Li ZY (Li Zhiyong);  Li YT (Li Yuntao);  Fan ZC (Fan Zhongchao);  Han WH (Han Weihua);  Yu YD (Yu Yude);  Yu JZ (Yu Jinzhong)
Adobe PDF(8983Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1275/354  |  提交时间:2011/07/14
无权访问的条目 会议论文
作者:  Liu Y (Liu Yu);  Man JW (Man Jiang Wei);  Han W (Han Wei);  Wang X (Wang Xin);  Yuan HQ (Yuan Hai Qing);  Zhu HL (Zhu Hong Liang);  Xie LA (Xie Liang);  Zhu NH (Zhu Ning Hua)
Adobe PDF(522Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5003/2738  |  提交时间:2011/07/14