SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共711条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 会议论文
作者:  Guan N (Guan Ning);  Zhang X (Zhang Xu);  Dong Z (Dong Zan);  Wang W (Wang Wei);  Gui Y (Gui Yun);  Han JQ (Han Jianqiang);  Wang Y (Wang Yuan);  Huang BJ (Huang Beiju);  Chen HD (Chen Hongda)
Adobe PDF(516Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1394/510  |  提交时间:2011/12/13
无权访问的条目 会议论文
作者:  Xiao X (Xiao Xi);  Hu YT (Hu Yingtao);  Xu HH (Xu Haihua);  Li ZY (Li Zhiyong);  Li YT (Li Yuntao);  Yu YD (Yu Yude);  Yu JZ (Yu Jinzhong)
Adobe PDF(1869Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1972/508  |  提交时间:2011/07/15
无权访问的条目 会议论文
作者:  Li YT (Li Yuntao);  Hu YT (Hu Yingtao);  Xiao X (Xiao Xi);  Li ZY (Li Zhiyong);  Yu YD (Yu Yude);  Yu JZ (Yu Jinzhong)
Adobe PDF(592Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2081/599  |  提交时间:2011/07/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wei M (Wei Meng);  Wang XL (Wang Xiaoliang);  Pan X (Pan Xu);  Xiao HL (Xiao Hongling);  Wang CM (Wang Cuimei);  Zhang ML (Zhang Minglan);  Wang ZG (Wang Zhanguo)
Adobe PDF(668Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2034/494  |  提交时间:2011/07/15
无权访问的条目 会议论文
作者:  Pan X (Pan Xu);  Wei M (Wei Meng);  Yang CB (Yang Cuibai);  Xiao HL (Xiao Hongling);  Wang CM (Wang Cuimei);  Wang XL (Wang Xiaoliang)
Adobe PDF(396Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2427/831  |  提交时间:2011/07/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  Xie J (Xie J.);  Liu YF (Liu Y. F.);  Zhang ML (Zhang M. L.);  Yang JL (Yang J. L.);  Yang FH (Yang F. H.)
Adobe PDF(2599Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1362/358  |  提交时间:2011/12/13
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhang QL (Zhang Qianli);  Yu F (Yu Fang);  Li Y (Li Yan);  Li M (Li Ming);  Zhao Y (Zhao Yan);  Chen L (Chen Liang)
Adobe PDF(796Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1252/378  |  提交时间:2011/07/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  hao Y (Zhao Yan);  Han XW (Han Xiaowei);  Wu LH (Wu Lihua);  Yu F (Yu Fang)
Adobe PDF(398Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2006/555  |  提交时间:2011/07/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  Zhao Y (Zhao Yan);  Han XO (Han Xiaowei);  Wu LH (Wu Lihua);  Yu F (Yu Fang)
Adobe PDF(398Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2196/585  |  提交时间:2011/07/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  He J (He Jun);  Li F (Li Fang);  Zhang WT (Zhang Wentao);  Wang L (Wang Lin);  Xu TW (Xu Tuanwei);  Liu YL (Liu Yuliang)
Adobe PDF(2630Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1408/467  |  提交时间:2011/12/13