SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共419条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  乔瑞秀;  鲁华祥;  龚国良;  陈刚
Adobe PDF(1136Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:352/4  |  提交时间:2016/05/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li D(李迪)
Adobe PDF(1066Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1090/189  |  提交时间:2015/05/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  H.L. Gao;  X.W. Zhang;  J.H. Meng;  Z.G. Yin;  L.Q. Zhang;  J.L. Wu;  X. Liu
Adobe PDF(3217Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/1  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li ShiYan;  Zhou XuLiang;  Kong XiangTing;  Li MengKe;  Mi JunPing;  Bian Jing;  Wang Wei;  Pan JiaoQing
Adobe PDF(1238Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:198/0  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jingwen He;  Zhenwei Xie;  Sen Wang;  Xinke Wang;  Qiang Kan;  Yan Zhang
Adobe PDF(2176Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:162/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liangshun Han;  Song Liang;  Huitao Wang;  Junjie Xu;  Lijun Qiao;  Hongliang Zhu;  Wei Wang
Adobe PDF(1097Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:160/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shiyan Li;  Xuliang Zhou;  Xiangting Kong;  Mengke Li;  Junping Mi;  Jing Bian;  Wei Wang;  Jiaoqing Pan
Adobe PDF(3085Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Mengke Li;  Xuliang Zhou;  Ying Ding;  Weixi Chen;  Hongyan Yu;  Qiang Kan;  Shiyan Li;  Junping Mi;  Wei Wang;  Jiaoqing Pan
Adobe PDF(660Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:156/1  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  L.J.Qiao;  S.Liang;  L.S.Han;  J.J.Xu;  H.L.Zhu;  W.Wang
Adobe PDF(1117Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1089/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liangshun Han;  Song Liang;  Hongliang Zhu;  Wei Wang
Adobe PDF(662Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:194/3  |  提交时间:2016/03/23