SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共683条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 学位论文
作者:  曹严梅
Adobe PDF(3441Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:596/47  |  提交时间:2014/10/31
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dalin Zhang, Gong Cheng, Jianquan Wang, Chunqian Zhang, Zhi Liu, Yuhua Zuo, Jun Zheng, Chunlai Xue, Chuanbo Li*, Buwen Cheng and Qiming Wang
Adobe PDF(1242Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:864/149  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 学位论文
作者:  彭尚龙
Adobe PDF(2095Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:924/15  |  提交时间:2014/08/14
无权访问的条目 学位论文
作者:  司朝伟
Adobe PDF(5176Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:791/48  |  提交时间:2014/07/16
无权访问的条目 学位论文
作者:  沈曼
Adobe PDF(1594Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:803/19  |  提交时间:2014/09/26
无权访问的条目 学位论文
作者:  沈曼
Microsoft Word(2061Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:454/11  |  提交时间:2014/10/31
无权访问的条目 学位论文
作者:  沈曼
Microsoft Word(2061Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:856/33  |  提交时间:2014/08/12
无权访问的条目 学位论文
作者:  陈红梅
Adobe PDF(4684Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:552/54  |  提交时间:2014/06/03
无权访问的条目 学位论文
作者:  王维颖
Adobe PDF(4605Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:707/85  |  提交时间:2014/06/03
无权访问的条目 学位论文
作者:  金东东
Adobe PDF(6195Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:763/62  |  提交时间:2014/06/05