SEMI OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 77 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Morphology control of c-Si via facile copper-assisted chemical etching: Managements on etch end-points 期刊论文
Applied Surface Science, 2019, 卷号: 489, 页码: 776-785
Authors:  Shuai Zhao;   Guodong Yuan ;   Qi Wang;   Wenqiang Liu;   Shuo Zhang;   Zhiqiang Liu;   Junxi Wang;   Jinmin Li
Adobe PDF(2602Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2020/07/30
Interfacial influence on electrical injection and transport characterization of CoFeB|MgO|GaAs-InGaAs quantum wells hetero-structure 期刊论文
Applied Surface Science, 2019, 卷号: 473, 页码: 230-234
Authors:  Y. Tian ;   C. Zhang ;   C. Xiao ;   R. Wang ;   L. Xu ;   X. Devaux ;   Pierre Renucci ;   B. Xu ;   S. Liang ;   C. Yang ;   Y. Lu
Adobe PDF(6496Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2020/07/30
Energy band tilt in ultra-thin InGaN film affected by the surface adsorption and desorption 期刊论文
Applied Surface Science, 2018, 卷号: 456, 页码: 487-492
Authors:  Wei Liu;  Jing Yang;  Degang Zhao;  Desheng Jiang;  Jianjun Zhu;  Ping Chen;  Zongshun Liu;  Feng Liang;  Shuangtao Liu;  Yao Xing;  Liqun Zhang;  Wenjie Wang;  Mo Li;  Yuantao Zhang;  Guotong Du
Adobe PDF(1304Kb)  |  Favorite  |  View/Download:83/0  |  Submit date:2019/11/19
GaN nanocolumns fabricated by self-assembly Ni mask and its enhanced photocatalytic performance in water splitting 期刊论文
APPLIED SURFACE SCIENCE, 2018, 卷号: 462, 页码: 310-315
Authors:  Xin Xi;   Chao Yang;   Haicheng Cao;   Zhiguo Yu;   Jin Li;   Shan Lin;   Zhanhong Ma;   Lixia Zhao
Adobe PDF(2222Kb)  |  Favorite  |  View/Download:103/0  |  Submit date:2019/11/12
Elastic, electronic and optical properties of the two-dimensional PtX 2 (X = S, Se, and Te) monolayer 期刊论文
Applied Surface Science, 2018, 卷号: 435, 页码: 476-482
Authors:  Juan Du ;   Peng Song ;   Lizhen Fang ;   Tianxing Wang ;   Zhongming Wei ;   Jingbo Li ;   Congxin Xia
Adobe PDF(401Kb)  |  Favorite  |  View/Download:97/0  |  Submit date:2019/11/18
Highly sensitive sensing platform based on ZnSnO3 hollow cubes for detection of ethanol 期刊论文
Applied Surface Science, 2017, 卷号: 400, 页码: 262–268
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Rui Zhang;  Jianan Deng;  Zheng Lou;  Geyu Lu;  Lili Wang
Adobe PDF(2755Kb)  |  Favorite  |  View/Download:298/1  |  Submit date:2018/06/15
Ultrahigh-sensitive sensing platform based on p-type dumbbell-like Co3O4 network 期刊论文
Applied Surface Science, 2017, 卷号: 426, 页码: 951–956
Authors:  Tingting Zhou;  Tong Zhang;  Rui Zhang;  Zheng Lou;  Jianan Deng;  Lili Wang
Adobe PDF(2563Kb)  |  Favorite  |  View/Download:234/1  |  Submit date:2018/06/15
Low temperature transient response and electroluminescence characteristics of OLEDs based on Alq3 期刊论文
Applied Surface Science, 2017, 卷号: 413, 页码: 191–196
Authors:  Chao Yuan;  Min Guan;  Yang Zhang;  Yiyang Li;  Shuangjie Liu;  Yiping Zeng
Adobe PDF(1405Kb)  |  Favorite  |  View/Download:198/0  |  Submit date:2018/06/01
Kinetic-limited etching of magnesium doping nitrogen polar GaN in potassium hydroxide solution 期刊论文
Applied Surface Science, 2016, 卷号: 360, 页码: 772-776
Authors:  Junyan Jiang;  Yuantao Zhang;  Chen Chi;  Fan Yang;  Pengchong Li;  Degang Zhao;  Baolin Zhang;  Guotong Du
Adobe PDF(1386Kb)  |  Favorite  |  View/Download:202/2  |  Submit date:2017/03/10
Reconstruction of GaAs/AlAs supperlattice multilayer structure by quantification of AES and SIMS sputter depth profiles 期刊论文
Applied Surface Science, 2016, 卷号: 388, 页码: 584-588
Authors:  H.L. Kang;  J.B. Lao;  Z.P. Li;  W.Q. Yao;  C. Liu;  J.Y. Wang
Adobe PDF(2037Kb)  |  Favorite  |  View/Download:274/1  |  Submit date:2017/03/10