SEMI OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Lu ZD;  Xu ZY;  Zheng HZ;  Wang FL;  Han PD;  Duan XF;  Wang ZM,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China. 电子邮箱地址: zmwang@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(109Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:984/420  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 会议论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Lu ZD;  Xu ZY;  Chen ZG;  Zheng HZ;  Wang FL;  Gao M;  Han PD;  Duan XF;  Wang ZM Chinese Acad Sci Inst Semicond Natl Lab Superlattices & Microstruct Beijing 100083 Peoples R China.
Adobe PDF(2906Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:853/171  |  提交时间:2010/11/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang ZM;  Feng SL;  Yang XP;  Lu ZD;  Xu ZY;  Chen ZG;  Zheng HZ;  Wang FL;  Gao M;  Han PD;  Duan XF;  Wang ZM,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(2654Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:729/168  |  提交时间:2010/08/12