SEMI OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共29条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao C;  Chen YH;  Xu B;  Jin P;  Wang ZG;  Chen, YH, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, PO Box 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: yhchen@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1028/379  |  提交时间:2010/03/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui CX;  Chen YH;  Ren YY;  Xu B;  Jin P;  Zhao C;  Wang ZG;  Cui, CX, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail: cxcui@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(1702Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:878/230  |  提交时间:2010/04/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yu LK;  Xu B;  Wang ZG;  Chen YH;  Jin P;  Zhao C;  Sun J;  Ding F;  Hu LJ;  Yu, LK, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. E-mail: yulike@red.semi.ac.cn
Adobe PDF(164Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1020/354  |  提交时间:2010/04/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui CX;  Chen YH;  Zhao C;  Jin P;  Shi GX;  Wang YL;  Xu B;  Wang ZG;  Cui, CX, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(347Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:947/320  |  提交时间:2010/03/17
无权访问的条目 会议论文
作者:  Cui CX;  Chen YH;  Zhang CL;  Jin P;  Xu B;  Shi GX;  Zhao C;  Wang ZG;  Cui, CX, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China.
Adobe PDF(598Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:948/313  |  提交时间:2010/03/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He J;  Xu B;  Wang ZG;  Qu SC;  Liu FQ;  Zhu TW;  He J,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(247Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:841/233  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang ZY;  Jin P;  Li CM;  Ye XL;  Meng XQ;  Xu B;  Liu FQ;  Wang ZG;  Zhang ZY,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(182Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1127/327  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang ZY;  Meng XQ;  Jin P;  Li CM;  Qu SC;  Xu B;  Ye XL;  Wang ZG;  Zhang ZY,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(195Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:948/369  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang YC;  Wang ZG;  Xu B;  Liu FQ;  Chen YH;  Dowd P;  Zhang YC,Nanyang Technol Univ,Sch Elect & Elect Engn,Photon Lab 1,Nanyang Ave,Singapore 639798,Singapore.
Adobe PDF(186Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:863/269  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Meng XQ;  Xu B;  Jin P;  Ye XL;  Zhang ZY;  Li CM;  Wang ZG;  Meng XQ,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:806/270  |  提交时间:2010/08/12