SEMI OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang ZY;  Jin P;  Li CM;  Ye XL;  Meng XQ;  Xu B;  Liu FQ;  Wang ZG;  Zhang ZY,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(182Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1127/327  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang ZY;  Meng XQ;  Jin P;  Li CM;  Qu SC;  Xu B;  Ye XL;  Wang ZG;  Zhang ZY,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(195Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:948/369  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Meng XQ;  Xu B;  Jin P;  Ye XL;  Zhang ZY;  Li CM;  Wang ZG;  Meng XQ,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:806/270  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang ZY;  Xu B;  Jin P;  Meng XQ;  Li CM;  Ye XL;  Li DB;  Wang ZG;  Zhang ZY,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(142Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:869/340  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He J;  Xu B;  Wang ZG;  Qu SC;  Liu FQ;  Zhu TW;  Ye XL;  Zhao FA;  Meng XQ;  He J,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Key Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1036/309  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang YC;  Huang CJ;  Xu B;  Ye XL;  Ding D;  Wang JZ;  Li YF;  Liu F;  Wang ZG;  Zhang YC,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(187Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:934/292  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 会议论文
作者:  Jiang WH;  Xu HZ;  Xu B;  Ye XL;  Zhou W;  Ding D;  Liang JB;  Wang ZG;  Jiang WH Chinese Acad Sci Inst Semicond Inst Semicond Mat Sci POB 912 Beijing 100083 Peoples R China.
Adobe PDF(320Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:918/285  |  提交时间:2010/11/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu HY;  Xu B;  Gong Q;  Ding D;  Liu FQ;  Chen YH;  Jiang WH;  Ye XL;  Li YF;  Sun ZZ;  Zhang JF;  Liang JB;  Wang ZG;  Liu HY,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(218Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1263/302  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang WH;  Xu HZ;  Xu B;  Ye XL;  Wu J;  Ding D;  Liang JB;  Wang ZG;  Jiang WH,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(236Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:944/255  |  提交时间:2010/08/12
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li YF;  Liu FQ;  Xu B;  Ye XL;  Ding D;  Sun ZZ;  Jiang WH;  Liu HY;  Zhang YC;  Wang ZG;  Li YF,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Lab Semicond Mat Sci,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
Adobe PDF(280Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:825/238  |  提交时间:2010/08/12