SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共6777条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 学位论文
作者:  董肖莉
Adobe PDF(2678Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:165/7  |  提交时间:2018/05/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ya-Li Liu;  Peng Jin;  Gui-Peng Liu;  Wei-Ying Wang;  Zhi-Qiang Qi;  Chang-Qing Chen;  Zhan-Guo Wang
Adobe PDF(2917Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:323/0  |  提交时间:2017/03/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wenna Du;  Xiaoguang Yang;  Huayong Pan;  Xianghai Ji;  Haiming Ji;  Shuai Luo;  Xingwang Zhang;  Zhanguo Wang;  Tao Yang
Adobe PDF(3148Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:338/3  |  提交时间:2017/03/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  H.L. Gao;  X.W. Zhang;  J.H. Meng;  Z.G. Yin;  L.Q. Zhang;  J.L. Wu;  X. Liu
Adobe PDF(3217Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/1  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li ShiYan;  Zhou XuLiang;  Kong XiangTing;  Li MengKe;  Mi JunPing;  Bian Jing;  Wang Wei;  Pan JiaoQing
Adobe PDF(1238Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:198/0  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jingwen He;  Zhenwei Xie;  Sen Wang;  Xinke Wang;  Qiang Kan;  Yan Zhang
Adobe PDF(2176Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:162/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liangshun Han;  Song Liang;  Huitao Wang;  Junjie Xu;  Lijun Qiao;  Hongliang Zhu;  Wei Wang
Adobe PDF(1097Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:160/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shiyan Li;  Xuliang Zhou;  Xiangting Kong;  Mengke Li;  Junping Mi;  Jing Bian;  Wei Wang;  Jiaoqing Pan
Adobe PDF(3085Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/2  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Mengke Li;  Xuliang Zhou;  Ying Ding;  Weixi Chen;  Hongyan Yu;  Qiang Kan;  Shiyan Li;  Junping Mi;  Wei Wang;  Jiaoqing Pan
Adobe PDF(660Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:156/1  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  L.J.Qiao;  S.Liang;  L.S.Han;  J.J.Xu;  H.L.Zhu;  W.Wang
Adobe PDF(1117Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1089/2  |  提交时间:2016/03/23