SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共683条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  zhenaigong;  Ping Ma;  Yonghui Zhang;  Enqing Guo;  Yingdong Tian;  Boting Liu;  Shikuan Guo;  Liang Shan;  Junxi Wang;  Jinmin Li
Adobe PDF(1074Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:787/85  |  提交时间:2015/06/02
无权访问的条目 学位论文
作者:  李媛媛
Adobe PDF(6023Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:960/35  |  提交时间:2014/12/09
无权访问的条目 学位论文
作者:  周子超
Adobe PDF(2404Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:669/53  |  提交时间:2014/12/25
无权访问的条目 学位论文
作者:  翟腾
Adobe PDF(4604Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1113/136  |  提交时间:2014/11/28
无权访问的条目 学位论文
作者:  祝梦遥
Adobe PDF(1387Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:591/11  |  提交时间:2015/05/26
无权访问的条目 学位论文
作者:  徐元
Adobe PDF(2577Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:931/14  |  提交时间:2014/11/28
无权访问的条目 学位论文
作者:  付振
Adobe PDF(7010Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:807/21  |  提交时间:2014/12/01
无权访问的条目 学位论文
作者:  蒋寓文
Adobe PDF(4680Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:697/12  |  提交时间:2014/11/27
无权访问的条目 学位论文
作者:  王凯凯
Adobe PDF(1736Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:617/25  |  提交时间:2014/10/28
无权访问的条目 学位论文
作者:  张雨溦
Adobe PDF(5041Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:781/50  |  提交时间:2014/11/18