SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共281条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yun-Mei Li;  Xiaoying Zhou;  Yan-Yang Zhang;  Dong Zhang;  Kai Chang
Adobe PDF(1032Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:64/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiaoying Zhou;  Wen-Kai Lou;  Dong Zhang;  Fang Cheng;  Guanghui Zhou;  Kai Chang
Adobe PDF(557Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:127/4  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shu-Hui Zhang;  Wen Yang;  Kai Chang
Adobe PDF(5980Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:42/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma Zhou;  Rui Zhang;  Jiangpeng Sun;  Wen-Kai Lou;  Dong Zhang;  Wen Yang;  Kai Chang
Adobe PDF(930Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:88/2  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Y. Jiang;  S. Thapa;  G. D. Sanders;  C. J. Stanton;  Q. Zhang;  J. Kono;  W. K. Lou;  K. Chang;  S. D. Hawkins;  J. F. Klem;  W. Pan;  D. Smirnov;  Z. Jiang
Adobe PDF(1072Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:161/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Rui Zhang;  Zhenhua Wu;  X. J. Li;  Kai Chang
Adobe PDF(2168Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:54/0  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wenqi Xiong;  Congxin Xia;  Juan Du;  Tianxing Wang;  Xu Zhao;  Yuting Peng;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(1122Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:116/1  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Le Huang;  Lin Tao;  Kai Gong;  Yongtao Li;  Huafeng Dong;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(963Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:134/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hongming Guan;  Ning Tang;  Xiaolong Xu;  LiangLiang Shang;  Wei Huang;  Lei Fu;  Xianfa Fang;  Jiachen Yu;  Caifeng Zhang;  Xiaoyue Zhang;  Lun Dai;  Yonghai Chen;  Weikun Ge;  Bo Shen
Adobe PDF(1817Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:128/1  |  提交时间:2018/05/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiang-Long Yu;  Da-Yong Liu;  Ya-Min Quan;  Jiansheng Wu;  Hai-Qing Lin;  Kai Chang;  Liang-Jian Zou
Adobe PDF(5152Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:104/0  |  提交时间:2018/06/01