SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共354条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, HT;  Jia, CH;  Xu, JK;  Chen, YH;  Chen, XW;  Zhang, WF
收藏  |  浏览/下载:229/4  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, HJ;  Liu, CB;  Liu, GP;  Wei, HY;  Jiao, CM;  Wang, JX;  Zhang, H;  Jin, DD;  Feng, YX;  Yang, SY;  Wang, LS;  Zhu, QS;  Wang, ZG
Adobe PDF(1080Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:365/78  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, JK;  Wei, TB;  Huo, ZQ;  Hu, Q;  Zhang, YH;  Duan, RF;  Wang, JX
Adobe PDF(1586Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:791/124  |  提交时间:2015/03/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dong, P;  Yan, JC;  Zhang, Y;  Wang, JX;  Zeng, JP;  Geng, C;  Cong, PP;  Sun, LL;  Wei, TB;  Zhao, LX;  Yan, QF;  He, CG;  Qin, ZX;  Li, JM
Adobe PDF(2410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:497/93  |  提交时间:2015/03/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dong, P;  Yan, JC;  Zhang, Y;  Wang, JX;  Zeng, JP;  Geng, C;  Cong, PP;  Sun, LL;  Wei, TB;  Zhao, LX;  Yan, QF;  He, CG;  Qin, ZX;  Li, JM
Adobe PDF(2410Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:364/75  |  提交时间:2015/03/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, WN;  Yang, XG;  Wang, XY;  Pan, HY;  Ji, HM;  Luo, S;  Yang, T;  Wang, ZG
Adobe PDF(1747Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:260/33  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Jianliang;  Ma, Wenquan;  Wei, Yang;  Zhang, Yanhua;  Cui, Kai;  Shao, Jun
Adobe PDF(463Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:794/137  |  提交时间:2015/03/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, XY;  Yang, XG;  Du, WN;  Ji, HM;  Luo, S;  Yang, T
Adobe PDF(2425Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:232/33  |  提交时间:2015/03/25
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, YH;  Wei, TB;  Wang, JX;  Fan, C;  Chen, Y;  Hu, Q;  Li, JM
Adobe PDF(2257Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:396/61  |  提交时间:2015/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhou, Kun;  Liu, Jianping;  Zhang, Shuming;  Li, Zengcheng;  Feng, Meixin;  Li, Deyao;  Zhang, Liqun;  Wang, Feng;  Zhu, Jianjun;  Yang, Hui
Adobe PDF(739Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:807/289  |  提交时间:2013/08/27