SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共467条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  B. S. Tao;  P. Barate;  J. Frougier;  P. Renucci;  B. Xu;  A. Djeffal;  H. Jaffrès;  J.-M. George;  X. Marie;  S. Petit-Watelot;  S. Mangin;  X. F. Han;  Z. G. Wang;  Y. Lu
Adobe PDF(1227Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:72/1  |  提交时间:2018/05/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhiwei Jia;  Lei Wang;  Jinchuan Zhang;  Yue Zhao;  Chuanwei Liu;  Shenqiang Zhai;  Ning Zhuo;  JunQi Liu;  LiJun Wang;  ShuMan Liu;  Fengqi Liu, Zhanguo Wang
Adobe PDF(1093Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:75/1  |  提交时间:2018/05/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  X. J. Guo;  Y. F. Wang;  Y. F. Jia;  W. H. Zheng
Adobe PDF(2260Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:63/3  |  提交时间:2018/07/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiang Li;  Hong Wang;  Zhongliang Qiao;  Xin Guo;  Geok Ing Ng;  Yu Zhang;  Zhichuan Niu;  Cunzhu Tong;  Chongyang Liu
Adobe PDF(1382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:51/0  |  提交时间:2018/06/15
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ziqi Zhou;  Yu Cui;  Hui-Xiong Deng;  Le Huang;  Zhongming Wei;  Jingbo Li
Adobe PDF(1074Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:144/1  |  提交时间:2018/06/01
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan Li;  Yu Liu;  Laipan Zhu;  Xudong Qin;  Qing Wu;  Wei Huang;  Zhichuan Niu;  Wei Xiang;  Hongyue Hao;  Yonghai Chen
Adobe PDF(1205Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:346/5  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hongyi Zhang;  Yongheng Huo;  Klas Lindfors;  Yonghai Chen;  Oliver G. Schmidt;  Armando Rastelli;  Markus Lippitz
Adobe PDF(936Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:166/0  |  提交时间:2016/03/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, JC;  Yao, DY;  Zhuo, N;  Yan, FL;  Liu, FQ;  Wang, LJ;  Liu, JQ;  Wang, ZG
Adobe PDF(1597Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:402/59  |  提交时间:2015/03/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, J;  Xing, JL;  Xiang, W;  Wang, GW;  Xu, YQ;  Ren, ZW;  Niu, ZC
Adobe PDF(1702Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:502/69  |  提交时间:2015/03/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, CB;  Li, JB;  Yu, Y;  Ni, HQ;  Niu, ZC;  Zhang, XH
Adobe PDF(1652Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:334/66  |  提交时间:2015/03/19