SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共912条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu Weijie;  Zhao Youwen;  Sun Wenrong;  Duan Manlong;  Dong Zhiyuan;  Yang Jun
Adobe PDF(367Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:847/234  |  提交时间:2011/08/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Xuelian;  Yan Jun;  Shi Yin;  Dai Fa Foster
Adobe PDF(1251Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1376/449  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan Xiaozhou;  Kuang Xiaofei;  Wu Nanjian
Adobe PDF(195Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1036/485  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Changsha;  Zeng Xiangbo;  Peng Wenbo;  Shi Mingji;  Liu Shiyong;  Xiao Haibo;  Wang Zhanguo;  Chen Jun;  Wang Shuangqing
Adobe PDF(268Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:974/250  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi Mingji;  Wang Zhanguo;  Liu Shiyong;  Peng Wenbo;  Xiao Haibo;  Zhang Changsha;  Zeng Xiangbo
Adobe PDF(982Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1002/247  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu Wanglai;  Xu Bo;  Liang Ping;  Hu Ying;  Sun Hong;  Lü Xueqin;  Wang Zhanguo
Adobe PDF(461Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:921/287  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen Xiaofeng;  Chen Nuofu;  Wu Jinliang;  Zhang Xiulan;  Chai Chunlin;  Yu Yude
Adobe PDF(393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:991/368  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xie Jing;  Liu Yunfei;  Yang Jinling;  Tang Longjuan;  Yang Fuhua
Adobe PDF(380Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:966/438  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen Fangxiong;  Lin Min;  Ma Heping;  Jia Hailong;  Shi Yin;  Dai Forster
Adobe PDF(470Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:990/353  |  提交时间:2010/11/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han Chunlin;  Chen Chen;  Zou Penghui;  Zhang Yang;  Zeng Yiping;  Xue Fangshi;  Gao Jianfeng;  Zhang Zheng;  Geng Tao
Adobe PDF(546Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1021/352  |  提交时间:2010/11/23