SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共6453条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lin Bai;  Yun Xu;  Yu Jiang;  Huamin Chen;  Xiaomin Li;  Jiushuang Zhang;  Guofeng Song
Adobe PDF(4761Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dong Fu;  Zuyin Zhang;  Jian Li;  Haoyue Wu;  Wenbo Wang;  Xin Wei
Adobe PDF(1094Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huamin Chen;  Yun Xu;  Lin Bai;  Yu Jiang;  Jiushuang Zhang;  Chen Zhao;  Tong Li;  Hailong Yu;  Guofeng Song;  Nan Zhang;  Qiaoqiang Gan
Adobe PDF(1916Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lin Bai;  Yun Xu;  Yu Jiang;  Huamin Chen;  Haoyue Wu;  Jiushuang Zhang;  Guofeng Song
Adobe PDF(1575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIAOBIN HU;  JIAN LI;  XIN WEI
Adobe PDF(3279Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIAOBIN HU;  XIN WEI
Adobe PDF(2546Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  XIAOBIN HU;  XIN WEI
Adobe PDF(3149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhike Zhang;  Yu Liu;  Jinhua Bai;  Haiqing Yuan;  Zeping Zhao;  Jianguo Liu;  Ninghua Zhu;  Member,IEEE
Adobe PDF(730Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng Liang;  Degang Zhao;  Desheng Jiang;  Zongshun Liu;  Jianjun Zhu;  Ping Chen;  Jing Yang;  Wei Liu;  Xiang Li;  Shuangtao Liu;  Yao Xing;  Liqun Zhang;  Hui Yang;  Heng Long;  Mo Li
Adobe PDF(1042Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:439/3  |  提交时间:2018/07/11
无权访问的条目 期刊论文
作者:  SIZHU SHAO;  JIANFENG DING;  LINGCHEN ZHENG;  KAIHENG ZOU;  LEI ZHANG;  FAN ZHANG;  LIN YANG
Adobe PDF(3507Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:406/1  |  提交时间:2018/07/11