SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共511条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiaofeng, Guo;  Manqing, Tan;  Xin, Wei;  Jian, Jiao;  Wentao, Guo;  Ningning, Sun
Adobe PDF(269Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:300/99  |  提交时间:2014/04/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gui Yun;  Zhang Xu;  Wang Yuan;  Liu Ming;  Pei Weihua;  Liang Kai;  Huang Suibiao;  Li Bin;  Chen Hongda
Adobe PDF(2346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:546/131  |  提交时间:2014/04/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cao Tong-Tong, Zhang Li-Bin, Fei Yong-Hao, Cao Yan-Mei, Lei Xun, Chen Shao-Wu
Adobe PDF(4054Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:498/172  |  提交时间:2014/04/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Xuedong;  Ma, Chuanlong;  Zheng, Wanhua
Adobe PDF(954Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:372/109  |  提交时间:2014/04/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liyuan Liu, Dongmei Li, Zhihua Wang
Adobe PDF(2217Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:466/104  |  提交时间:2014/04/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhen, Dong;  Cuiluan, Wang;  Hongqi, Jing;  Suping, Liu;  Xiaoyu, Ma
Adobe PDF(1089Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1037/160  |  提交时间:2014/04/30
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhao, Danna;  Huang, Hui;  Wu, Haibo;  Ren, Mingkun;  Zhu, Huichao;  Liu, Yan;  Sun, Baojuan
Adobe PDF(889Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:528/89  |  提交时间:2014/04/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Dong, Mingzhi;  Wei, Jia;  Ye, Huaiyu;  Yuan, Cadmus;  Zhang, Kouchi
Adobe PDF(1306Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:510/266  |  提交时间:2014/04/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Jun;  Wang, Liancheng;  Liu, Zhiqiang;  Yuan, Guodong;  Ji, Xiaoli;  Ma, Ping;  Wang, Junxi;  Yi, Xiaoyan;  Wang, Guohong;  Li, Jinmin
收藏  |  浏览/下载:435/9  |  提交时间:2015/03/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Han, Ye;  Li, Quanliang;  Shi, Cong;  Liu, Liyuan;  Wu, Nanjian
Adobe PDF(350Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1205/460  |  提交时间:2014/04/28