SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共808条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zengcheng Li, Jianping Liu, Meixin Feng, Kun Zhou, Shuming Zhang, Hui Wang, Deyao Li, Liqun Zhang, Degang Zhao, Desheng Jiang, Huaibing Wang,and Hui Yang
Adobe PDF(1132Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1366/432  |  提交时间:2014/06/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng MX(冯美鑫)
Adobe PDF(578Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1243/417  |  提交时间:2014/06/03
无权访问的条目 学位论文
作者:  李密锋
Adobe PDF(6832Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1302/97  |  提交时间:2013/06/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huo, Nengjie;  Yang, Shengxue;  Wei, Zhongming;  Li, Jingbo
Adobe PDF(1666Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:479/136  |  提交时间:2014/05/16
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ding, Jianfeng;  Ji, Ruiqiang;  Zhang, Lei;  Yang, Lin
Adobe PDF(1319Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:593/199  |  提交时间:2014/04/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shaoxu Hu, Peide Han, Yanhong Mi, Yupeng Xing, Peng Liang, Yujie Fan
Adobe PDF(738Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:287/82  |  提交时间:2014/04/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xiao-Meng Lv, Yong-Zhen Huang*, Ling-Xiu Zou, Heng Long, and Yun Du
Adobe PDF(5770Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:369/81  |  提交时间:2014/04/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Quanlong Liu , Chunwang Zhao ,Shaojian Su , Jijun Li , Yongming Xing , Buwen Cheng
Adobe PDF(795Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:449/122  |  提交时间:2014/04/04
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang Hua-Yong, Xu Xing-Sheng
Adobe PDF(3015Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:282/116  |  提交时间:2014/04/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li X, Xu H, Xiao X, Li Z, Yu J, Yu Y.
Adobe PDF(609Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:311/81  |  提交时间:2014/04/09