SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共726条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  范松涛;  周燕;  潘教青;  张强
Adobe PDF(504Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1724/761  |  提交时间:2013/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  范松涛;  周燕;  潘教青;  曹忆南;  张强
Adobe PDF(371Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1949/825  |  提交时间:2013/01/29
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fang Zhi-Jie;  Mo Man;  Zhu Ji-Zhen;  Yang Hao
Adobe PDF(655Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:478/147  |  提交时间:2013/10/10
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yue Q (Yue, Qu);  Chang SL (Chang, Shengli);  Kang J (Kang, Jun);  Zhang XA (Zhang, Xueao);  Shao ZZ (Shao, Zhengzheng);  Qin SQ (Qin, Shiqiao);  Li JB (Li, Jingbo)
Adobe PDF(1095Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1117/384  |  提交时间:2013/04/02
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, LL;  Zhao, DG;  Jiang, DS;  Chen, P;  Le, LC;  Li, L;  Liu, ZS;  Zhang, SM;  Zhu, JJ;  Wang, H;  Zhang, BS;  Yang, H
Adobe PDF(395Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:952/357  |  提交时间:2013/03/17
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu Z (Liu, Zhi);  Hu WX (Hu, Weixuan);  Li C (Li, Chong);  Li YM (Li, Yaming);  Xue CL (Xue, Chunlai);  Li CB (Li, Chuanbo);  Zuo YH (Zuo, Yuhua);  Cheng BW (Cheng, Buwen);  Wang QM (Wang, Qiming)
Adobe PDF(1078Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1145/322  |  提交时间:2013/03/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen P (Chen, P.);  Feng MX (Feng, M. X.);  Jiang DS (Jiang, D. S.);  Zhao DG (Zhao, D. G.);  Liu ZS (Liu, Z. S.);  Li L (Li, L.);  Wu LL (Wu, L. L.);  Le LC (Le, L. C.);  Zhu JJ (Zhu, J. J.);  Wang H (Wang, H.);  Zhang SM (Zhang, S. M.);  Yang H (Yang, H.)
Adobe PDF(1339Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:789/198  |  提交时间:2013/03/26
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen H (Chen, Hong);  Zhang X (Zhang, Xu);  Liu M (Liu, Ming);  Hao WH (Hao, Wenhan);  Jia C (Jia, Chen);  Jiang HJ (Jiang, Hanjun);  Zhang C (Zhang, Chun);  Wang ZH (Wang, Zhihua)
Adobe PDF(716Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1102/376  |  提交时间:2013/04/18
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, W;  Lu, S.L;  Jiang, D.S;  Dong, J.R;  Tackeuchi, A;  Yang, H
Adobe PDF(500Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:732/254  |  提交时间:2013/05/07
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Huang, Li;  Zhang, Xu;  Guan, Ning;  Chen, Sanyuan;  Gui, Yun;  Pei, Weihua;  Chen, Hongda
Adobe PDF(920Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:675/160  |  提交时间:2013/05/07