SEMI OpenIR

浏览/检索结果: 共750条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 学位论文
作者:  赵懿昊
Adobe PDF(4385Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1434/135  |  提交时间:2011/12/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng Zhang;  Guosheng Sun;  Huolin Huang;  Zhengyun Wu;  Lei Wang;  Wanshun Zhao;  Xingfang Liu;  Guoguo Yan;  Liu Zheng;  Lin Dong;  Yiping Zeng
Adobe PDF(234Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2059/619  |  提交时间:2012/09/04
无权访问的条目 学位论文
作者:  詹锋
Adobe PDF(2483Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1333/56  |  提交时间:2011/12/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  An Q(安琪);  Lin JD(林建东);  Jin P(金鹏);  Wang ZG(王占国)
Adobe PDF(775Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1886/587  |  提交时间:2011/07/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang L(张磊);  Ji RQ(冀瑞强);  Tian YH(田永辉);  Yang L(杨林);  Zhou P(周平);  Lu YY(卢洋洋);  Zhu WW(朱巍巍);  Liu YL(刘育梁);  Jia LX(贾连希);  Fang Q(方青);  Yu MB(余明斌)
Adobe PDF(1968Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2519/632  |  提交时间:2011/03/25
无权访问的条目 学位论文
作者:  王俊
Adobe PDF(4905Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1628/56  |  提交时间:2011/06/01
无权访问的条目 学位论文
作者:  高卓
Adobe PDF(2301Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1115/64  |  提交时间:2011/12/28
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Bai YM;  Wang J;  Wang Y;  Zhang H;  Chen NF;  Yao JX;  Huang TM;  Wang YS;  Zhang XW;  Wu JL;  Bai, YM, N China. Elect Power Univ, New & Renewable Energy Beijing Key Lab, Beijing 102206, Peoples R China. ymbai@semi.ac.cn
Adobe PDF(752Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1651/373  |  提交时间:2011/07/05
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Jun;  Bai, Yiming;  Liu, Yuanyuan;  He, Weili;  Xiong, Cong;  Wang, Cuiluan;  Feng, Xiaoming;  Zhong, Li;  Liu, Suping;  Ma, Xiaoyu;  Wang, J.(wangjun@semi.ac.cn)
Adobe PDF(1068Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1097/355  |  提交时间:2012/06/14
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Qiao, Yanbin;  Feng, Shiwei;  Ma, Xiaoyu;  Wang, Xiaowei;  Guo, Chunsheng;  Deng, Haitao;  Zhang, Guangchen;  Qiao, Y.(ybqiao@emails.bjut.edu.cn)
Adobe PDF(357Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1115/367  |  提交时间:2012/06/14