SEMI OpenIR
Browse/Search Results:  13734-13753 of 15923
Items/Page:    Sort:
无权访问的条目 学位论文
作者:  赵致民
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kongyi Li , Weiying Wang , Zhanghai Chen , Na Gao , Weihuang Yang , Wei Li , Hangyang Chen ,Shuping Li , Heng Li , Peng Jin & Junyong Kang
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei W (Wei, Wei);  Qin ZX (Qin, Zhixin);  Fan SF (Fan, Shunfei);  Li ZW (Li, Zhiwei);  Shi K (Shi, Kai);  Zhu QS (Zhu, Qinsheng);  Zhang GY (Zhang, Guoyi)
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi K;  Liu XL;  Li DB;  Wang J;  Song HP;  Xu XQ;  Wei HY;  Jiao CM;  Yang SY;  Song H;  Zhu QS;  Wang ZG;  Shi, K, 35 Tsinghua E Rd, Beijing 100083, Peoples R China. shikai@semi.ac.cn;  xlliu@semi.ac.cn;  lidb@ciomp.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang BL;  Sun GS;  Guo Y;  Zhang PF;  Zhang RQ;  Fan HB;  Liu XL;  Yang SY;  Zhu QS;  Wang ZG;  Zhang BL Chinese Acad Sci Inst Semicond Key Lab Semicond Mat Sci POB 912 Beijing 100083 Peoples R China. E-mail Address: zhangbaoli@semi.ac.cn;  xlliu@semi.ac.cn;  qszhu@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jia, Caihong;  Chen, Yonghai;  Guo, Yan;  Liu, Xianglin;  Yang, Shaoyan;  Zhang, Weifeng;  Wang, Zhanguo;  Chen, Y.(yhchen@semi.ac.cn)
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang BL;  Cai FF;  Sun GS;  Fan HB;  Zhang PF;  Wei HY;  Liu XL;  Yang SY;  Zhu QS;  Wang ZG;  Zhang, BL, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: zhangbaoli@semi.ac.cn;  qszhu@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, PF;  Liu, XL;  Zhang, RQ;  Fan, HB;  Song, HP;  Wei, HY;  Jiao, CM;  Yang, SY;  Zhu, QS;  Wang, ZG;  Zhang, PF, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, PO Box 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: zhangpanf@semi.ac.cn;  xlliu@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zheng GL (Zheng Gaolin);  Wang J (Wang Jun);  Liu XL (Liu Xianglin);  Yang AL (Yang Anli);  Song HP (Song Huaping);  Guo Y (Guo Yan);  Wei HY (Wei Hongyuan);  Jiao CM (Jiao Chunmei);  Yang SY (Yang Shaoyan);  Zhu QS (Zhu Qinsheng);  Wang ZG (Wang Zhanguo);  Zheng, GL, 35 Tsinghua E Rd, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: zhenggl@semi.ac.cn;  xlliu@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Zhiwei;  Zhang, Biao;  Wang, Jun;  Liu, Jianming;  Liu, Xianglin;  Yang, Shaoyan;  Zhu, Qinsheng;  Wang, Zhanguo;  Li, Z.(lizhiwei@semi.ac.cn)
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, HB;  Sun, GS;  Yang, SY;  Zhang, PF;  Zhang, RQ;  Wei, HY;  Jiao, CM;  Liu, XL;  Chen, YH;  Zhu, QS;  Wang, ZG;  Fan, HB, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: hbfan@semi.ac.cn;  qszhu@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jia CH;  Chen YH;  Zhou XL;  Yang AL;  Zheng GL;  Liu;  XL;  Yang SY;  Wang ZG;  Chen, YH, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: yhchen@red.semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, PF;  Liu, XL;  Zhang, RQ;  Fan, HB;  Yang, AL;  Wei, HY;  Jin, P;  Yang, SY;  Zhu, QS;  Wang, ZG;  Zhang, PF, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Key Lab Semicond Mat Sci, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. 电子邮箱地址: zhangpanf@semi.ac.cn;  xlliu@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jia CH;  Chen YH;  Zhou XL;  Yang AL;  Zheng GL;  Liu XL;  Yang SY;  Wang ZG;  Jia CH Chinese Acad Sci Inst Semicond Key Lab Semicond Mat Sci POB 912 Beijing 100083 Peoples R China. E-mail Address: yhchen@red.semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li SS;  Xia JB;  Li SS,Chinese Acad Sci,Inst Semicond,Natl Lab Superlattices & Microstruct,POB 912,Beijing 100083,Peoples R China.
无权访问的条目 无文献类型
作者:  Fan WJ;  Li MF;  Chong TC;  Xia JB;  Fan WJ NATL UNIV SINGAPOREDEPT ELECT ENGNCTR OPTOELECTR10 KENT RIDGE CRESCENTSINGAPORE 119260SINGAPORE.
无权访问的条目 期刊论文
作者:  FUSHENG DENG;  YUNMEI LI;  YONG SUN;  XIAO WANG;  ZHIWEI GUO;  YUNLONG SHI;  HAITAO JIANG;  KAI CHANG;  HONG CHEN
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu ZH;  Zhai F;  Peeters FM;  Xu HQ;  Chang K;  Wu, ZH, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, SKLSM, POB 912, Beijing 100083, Peoples R China. kchang@semi.ac.cn
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ting,C;  Gang,W,Han,WP;  Ye,HQ
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhai F;  Ma YL;  Chang K;  Zhai, F (reprint author), Zhejiang Normal Univ, Ctr Stat & Theoret Condensed Matter Phys, Jinhua 321004, Peoples R China, logzhai@gmail.com